வீட்டில் இருந்தபடியே மாத வருமானம்!

வீட்டு மனை வாங்கினால் 4000 மாத வருமானம்,

600 சதுர அடி மனை 240000 மட்டுமே!

Ct 9600115472…