செங்கல்பட்டு அருகே மாத வருமானத்துடன் DTCP வீட்டு மனைகள் விற்பனைக்கு !!

ஒரு ச.அடி ரூ.400/- மட்டுமே,

மனையின் அளவு : 600 ச.அடி,

ஒரு மனையின் விலை:ரூ.2,40,000/- மட்டுமே,

உங்கள் மனை பத்திர பதிவு செய்யப் பட்ட பிறகு மாதம் ரூ.4000/- வீதம் 60 மாதங்களுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் வழங்கப் படும்..

அதாவது நீங்கள் மனை வாங்குவதற்காக செலவிட்ட மொத்த பணமும் 5 ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைத்து விடும்..

More Details Contact – 9600115472