ஒரு ச.அடி ரூ.400/- மட்டுமே,

மனையின் அளவு : 600 ச.அடி,

ஒரு மனையின் விலை:ரூ.2,40,000/- மட்டுமே,

உங்கள் மனை பத்திர பதிவு செய்யப் பட்ட பிறகு மாதம் ரூ.4000/- வீதம் 60 மாதங்களுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் வழங்கப்படும்..

More Details Contact -9488741429